ALIANTA EVANGHELICA EUROPEANA SAPTAMANA DE RUGACIUNE PENTRU ANUL 2009


ALIANTA , EVANGHELICA EUROPEA A SAPTAMANA RUGACIU '" "" "'" A. "" "" E pentru anu 200 Nu putem ~ti acum care vor fi provocarile ~i Incercarile prin care yom trece In anul 2009, dar Dumnezeu, In dragostea Sa, ne reaminte~te prin acest program de rugadune despre marea importan~ a credin~ei. ,,~i faro credinfo este cu neputinfo so fim plOcufi Lui! Coci cine se apropie de Dumnezeu trebuie so creado co fl este 1i co rosplote~te pe cei ce-L cauto". (Evrei 11:6) Sistemele religioase ale lumii, inclusiv eel al evreilor, puneau accent pe fapte pentru "Impacarea" cu Dumnezeu. Sfanta Scriptura, Cuvantul lui Dumnezeu, vorbe~te Insa despre "neprihanirea prin credin~a" (Habacuc 2:4), iar Hristos, Domnul ~i Mfmtuitorul, spune: "Cine crede In Mine, chiar daco ar fi murit, va troi" (loan 11 :25). Credin~a am primit-o ca dar din partea lui Dumnezeu:"Coci prin har afi fost montuifi, prin credinfo. ~i aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu" (Efeseni 2:8). Adevarul Scripturii despre faptele oamenilor este clar: acestea nu contribuie cu nimic la ob~inerea mantuirii! "Nu prin fapte, ca so nu se laude nimeni" (Efeseni 3:9 ).Iar despre faptele noastre, chiar ~i cele mai bune, Dumnezeu spune:" Toate faptele noastre bune sunt ca 0 haino monjito" (Isaia 64:6). Suntem chema~i In aceasta saptamana sa ne reamintim despre "credinfa data sfinfilor odato pentru totdeauna", despre trairea prin credin~a, cre~terea In credin~a ~i pastrarea ei, prin puterea lui Dumnezeu. Pentru toate cele de mai sus, cu to~ii uni~i prin aceste Indemnuri, se cuvine sa-I mul~umim ~i In aceasci sapcimana lui Dumnezeu Tatal, Domnului Isus Hristos Fiul, prin puterea Duhului stant. TEMA: Prin credinta , Textul biblic pentru toata saptamana: Evrei 11 Duminica: 4 ianuarie 2009 "Cresccmd'in credinta '1 cunoostere U ~; , , Text biblic: ,,5i credinta este 0 incredere neclintita in lucrurile nadal'duite, 0 rincredintare huternica , , , despre lucrurile care nu se vad. Pentru co prin aceasta, cei din vechime au capatat 0 buna marturie. Prin credinfa pricepem co lumea a fost facuta prin cuvantul lui Dumnezeu, a~a co tot ce se vede n-a fost facut din lucruri care se Vad l l Evrei 11 :1-3. Text complementar: 1 Cor. 2:10-16 Gandul zilei: Uneori avem 0 anumita Incredin~are pentru ca nu cunoa~tem mai mult, pentru ca preferam sa credem o iluzie care ne ajuta, sau pentru ca ne este mai u~or sa ne ~inem mai bine de un pai decat de nimic. Dar oamenii Bibliei au experimentat credin~a lor ca pe 0 certitudine pe care nu ~i-au creat-o singuri, ci au primit-o de la Dumnezeu. Ei nu aveau alte dovezi pentru credin~a lor ~i nici nu aveau nevoie de ele. Nu dezbateau marea probabilitate a evolu~iei, ci experimentau marturia lui Dumnezeu pentru ei Intr-un mod foarte personal (1 loan 5:9-11). Dumnezeu nu era doar "Obiectul" credin~ei lor; EI Ii se descoperea drept "Capetenia ~i Desavar~irea credin~ei lor" (Evrei 12:2),Acela care a trezit ~i a sustinut credinta In viata lor. Pentru ei era "normal" sa creada In EI sau, mai precis si mai personal, sa-L cre;da pe EI.' , , Noul Testament nu spune doar ca Dumnezeu ni s-a descoperit In creatie si In noi, prin constiinta ,, , , noastra (Rom. 1:19-21), ci ~i ca, atunci cand ne Intalnim cu Domnul Isus Hristos, suntem atat de cople~i~i de dragostea Lui, Incat credin~ ~i Increder~a In EI sunt trezite In interiorul nostru (loan 1:9-12).Aceasta rela~ie daruita de Dumnezeu, cu EI Insu~i, ne ofera 0 perspectiva noua asupra tuturor lucrurilor. Privim lumea si existenta In sine ca pe un dar de la EI, care ne conduce Inapoi la EI. Partasia , , , cu Dumnezeu ne elibereaza de robia fa~a de lucrurile materiale pe de-o parte, iar pe de alta parte ne Imputernice~te sa "folosim" lumea ca ~i crea~ia Sa, pentru scopurlle Lui. inchinare - multumire , a. sa-L laudam pe Dumnezeu, Creatorul ~i Sus~inatorul tuturor lucrurilor (Romani 8:38,39). b. sa-L laudam pe Dumnezeu, pentru ca In Domnul Isus Hristos avem Capetenia ~i Desavar~irea credin~ei noastre (Evrei 12:2). e. sa-L laudam pe Dumnezeu, pentru darul eredin~ei (Efeseni 2:8). Rugaciune - mijlocire a. sa ne rugam sa ramanem pe mai departe In harul lui Dumnezeu, In eredin~a ~i 'in siguran~a mantuirii (Evrei 3:13,14). b. sa ne rugam ea eei ee dau Inva~atura ~i predau In ~eoli bibliee sa dea 0 Inva,atura sanatoasa (Efeseni 6:18,19; 2 Timotei 4:3-5). c. sa ne rugam pentru eei ce s-au Indepartat de la eredin~a (Iacov ,19,20). Luni: 5 ianua ie 2009 Putem Text biblic: fi "plckufi lui Dumnezeu" "Prin credinfa a adus Abel lui Dumnezeu 0 jertfa mai buna decat Cain. Prin eo a capatat el marturia co este neprihanit, cad Dumnezeu a primit darurile lui. ~i prin eo vorbe~te el inca, macar co este mort. Prin credinfa a fost mutat E.noh de pe pamant, co so nu vada moartea. ~i n-a mai fost gasit, pentru co Dumnezeu II mutase. Caci inainte de mutarea lui, primise marturia co este placut lui Dumnezeu. ~i faro credinfa este cu neputinfa so fim plOcufi Lui! Cad cine se apropie de Dumnezeu, trebuie so creada co EI este ~i co rasplate~te pe cei ce-L cauta Evrei 11 :4-6. U Text complementar: Romani 3:21-28 Gandul zilei: Cand citim istoria lui Cain ~i a lui Abel din Geneza 4, ne Intrebam care a fost motivul pentru care Dum­ nezeu a acceptat jertfa lui Abel ~i a respins-o pe cea a fratelui sau (poate ca exista 0 legatura In jertfa animalului ~i pielea de animal pe care Dumnezeu le-a dat-o lui Adam ~i Evei ca sa poata sta Inaintea Lui - lucru pe care ~or~urile din frunze pe care ~i Ie-au facut singuri nu I-au reu~it: Geneza 3:7,21. Prin urmare,Abel a acceptat Indrumarea divina, In timp ce Cain a Incercat 0 cale proprie catre Dumnezeu...). Oricare ar fi fost semnifica~ia jertfei In vremea aceea, cartea Evrei ne ofera 0 explica~ie mai profunda. Ea ne atrage aten~ia asupra atitudinii lui Abel: "prin credin~a". Cu alte cuvinte, pana ~i jertfa "corecta" poate fi deficitara, dad inima este distanta (Isaia 1:11-17). Nu-L putem impresiona pe Dumnezeu prin ceea ce facem, dar ne putem deschide Inaintea Lui ~i putem intra Intr-o rela~ie de Incredere cu EI. Facand acest lucru,Abel - cu mult Inaintea lui Avraam (vezi Gen. 15:6) - a fost socotit "neprihanit", iar despre Enoh se spune ca a fost placut lui Dumnezeu. Daca noi, ca ~i Enoh, vrem sa ~tim cum sa traim cu Dumnezeu (vezi Gen. 5:21-24), atunci e dar ca nu putem face acest lucru deeat "prin credin¢", prin "Increderea noastra In EI".Traducerea greaca a istoriei lui Enoh (Septuaginta) folose~te termenul de "a fi placut lui Dumnezeu". Credin~a, Increderea lui, au fost ap de placute lui Dumnezeu, Ineat I-a luat "direct" Iia EI (~i noi ne putem bucura de aceasta nadejde a slavei cere~ti: 1 Tes.4:13-18). Un lucru asemanator vedem ~i In Intalnirea noastra cu Domnul Isus. Cu mult Inainte ca Apostolul Pavel sa explice semnifica~ia credin~ei ca temelie pentru via~ individuala cu Dumnezeu, Domnul Isus a recu­ noscut ~i a laudat de fiecare data credinp celor care au venit la EI (Mat. 8:10-11) ~i a fost tulburat de pU~ina credin~a sau de necredin~a din jurul Sau (Mat. 8:26 - ucenicii Sai; Mat. 13:58 - cei departa~i de EI). inchinare - multumire , a. sa-L laudam pe Dumnezeu pentru "Legea credin~ei" (Romani 3:27), prin care noi suntem accepta~i Inaintea Lui. b. sa-L laudam pentru ca, prin credin~a In Domnul Is us Hristos, noi suntem socoti~i neprihani~i (Rom. 3:28). c. sa-L laudam pentru ca, datorita credin~ei, noi suntem placu~i lui Dumnezeu (Evrei 11 :6). Smet-enie - marturisire a. pentru slaba credin~a (Marcu 9:23,24). b. pentru ca de multe ori dovedim pU~ina noastra credin~a 'in Dumnezeu (Matei 8:26). Rugaciune - mijlocire a. pentru ca marturia credin~ei noastre sa fie mult mai puternid (Romani 1:8). b. pentru ca, prin credin~a, sa fim 'intotdeauna pregati~i pentru 'intalnirea cu Dumnezeu (1 Tes. 5:4). c. pentru cei din case Ie noastre, care 'inca stau departe de credin¢ (Romani 9:1-3). Marti: 6 ianuarie 2009 ,. Traind "cu fndrazneala u Text biblic "Prin credinfa Noe, cond a fost in1tiinfat de Dumnezeu despre lucruri care inca nu se vedeau 1i, plin de sfonta, a facut un chivot ca sa-1i scape casa; prin ea, el a osondit lumea Ji a ajuns m01tenitor al neprihanirii care se capata prin credinfa_ Prin credinfa Avraam, cond a fast chemat sa piece ,ntr-un lac pe care avea sa-L ;a ca m01ten;re, a ascultat 1; a plecat fara sa , stie unde se duce Evrei 11:7-8. °teama U Text complementar: Luca 5:1-8; Evrei 11:29,32. Gandul zilei: Azi am aJ'uns si la "eroii credintei". Noe construieste 0 corabie pe uscat,Avraam porneste catre 0 tara , " " necunoscuci... Acestea ne aduc aminte de rugamintea ucenicilor: "Doamne, mare~te-ne/lntare~te-ne (literal: "adauga la") credin~a!". Raspunsul Domnului Isus pare acit de idealist atunci cand este pus langa experienta noastra zilnica: pana si credinta eat ,,0 samanta de mustar" este suficienta pentru ca sa arunci , " " un munte In mare (Luca 17:5-6). Dar, Inainte sa ajungem la concluzia ca suntem lipsi~i de orice farama de credinta, ar trebui sa privim mai Indeaproape aceste istorisiri ale Vechiului Testament, precum ~i raspunsul Domnului Isus. Reali­ zarea credintei lui Noe si a lui Avraam nu a fost ca ei s-au straduit sa faca lucruri mari prin credinta. De fapt, ei n~ au facut nimic la Inceput; pur ~i simplu au trait normal, pana cand Dumnezeu le-a vo'rbit personal ~i i-a provocat sa faca ceea ce le-a adus renumele de oameni ai credintei. Lucrurile devin interesante pentru credinta lor: cum vor reaqiona? Vor respinge mesajul lui Dumnezeu ca pe un simplu vis ~i vor continua In rutina zilnid sau vor risca sa transforme descoperirea lui Dumnezeu In fapte? Facand acest lucru, ei aveau sa devina exemple stralucitoare ale credintei, 0 credinta care poate sa auda vocea lui Dumnezeu ~i sa asculte. Ei nu au fost mai buni In a crede, ci pur ~i simplu aufost oameni carora Dumnezeu le-a putut Incredinta 0 anumita slujba. Ce Inseamna acest lucru pentru noi? Nu trebuie sa ne fo~am sa "credem lucruri mari", ci sa-L ascultam pe Dumnezeu ~i glasul Lui, astfellncit EI sa ne poata Incredinta sarcini personale (vezi pilda pe care Domnul Is us 0 spune In contextullndemnului la credinta, 'in Luca 17:7-10: robul caruia i s-a cerut sa are ~i sa aiba grija de oi). Suntem Indemnati, prin Cuvantul lui Dumnezeu, sa dam dovada de ascultare, fie ca facem 0 lucrare "mare" sau una "mica" (vezi Filip. 2:13-14). ~i dad ne dam seama d suntem "neocupa~i",poate ca Indemnul lui Isaia ne inspira la actiune: "Iata-ma. Trimite-ma!" (Isaia 6:8). inchinare - mul~umire a. pentru planullui Dumnezeu de mantuire a oamenilor prin Domnullsus Hristos (Efeseni 1:7-14). b. pentru chemarea la mantuire a oamenilor (Fapte 17:30). c. pentru binecuvantarile pe care Ie primim prin credinta (Efeseni 1:3). Smerenie - marturisire a. nu suntem Intotdeauna gata sa facem ceea ce ne cere Dumnezeu (Tit 3:14). b. nu suntem Intotdeauna gata sa mergem unde ne trimite Dumnezeu (Fapte 9:10-17). Rugaciune - mijlocire a. pentru 0 dedicare mai mare In lucrarea de evanghelizare (Matei 28:18-20). b. pentru 0 mai mare implicare In lucrarea de evanghelizare (Romani 1:13). c. pentru evangheli~ti ~i misionari (Fapte 13:1-3). Miercuri: 7 ianua ie 2009 "Imposibilul poate deveni posibW~ Text biblic: "Prin credinta 1i Sara, cu toata varsta ei trecuta, a primit putere sa zamisleasca, fiindca a cre­ zut in credinci01ia Celu; ce-; fagadu;se. De aceea, dintr-un s;ngur om, 1; inca un om aproape mort, s-a nascut 0 samanta in mare numar, ca stelele cerulu;, ca n;s;pul de pe malul marii, care nu se poate numara u Evrei 11 :11-12. Text complementar: loan 20:24-29 Gandul zilei: Cei care Inca sunte~i mi~cati de gandurile zilei de ieri, va yeti bucura de rnesajul urmator. Ce se 'intampla cu noi, atunci cand Dumnezeu intervine 'in viata noastra ~i ne binecuvanteaza In "moduri incredibile"? In povestirea relatata In Geneza 18:1 0-15, Sar~ nu a ras din pricina bucuriei ca va primi mult a~teptatul copil, ci datorita unei combina~ii de surpriza, nelntelegere ~i neajutorare In lumina adevarului greu de crezut: ca 0 femeie de 90 de ani sa devina mama, printr-un barbat de 100 de ani. Este evident faptul ca Dumnezeu nu i-a creat pe oameni ca pe ni~te roboti spirituali. Dumnezeu a Ingaduit ca ei sa ramana oameni, In trup pamantesc, ~i le-a permis sa-~i exprime Intrebarile ~i Indoielile, atunci cand se confrun­ tau cu voia Sa. Caile lui Dumnezeu sunt mai presus de caile noastre (Isaia 55:8-9), iar acesta este un lucru pozitiv, dar ~i dificil, deoarece caile Domnului nu se potrivesc uneori cu experienta vietii. De fapt, deseori caile Lui schimba planurile pe care Ie avem ~i aduc ceva nou ~i fascinant. In cele din urma, cand toate lucrurile s-au Implinit In mod fericit, toata lumea se bucura de ceea ce a Tacut Dumnezeu, de~i la Inceput am ras ~i noi ca Sara sau am dat Inapoi,ln necredin~a, ca Toma (loan 20:24-25). Dumnezeu este rabdator cu noi ~i alege sa ne "convinga" (compara leremia 20:7), ap ca nu trebuie sa ne prefacem ca am In~eles totul imediat ~i sa punem In practica ceea ce nu In~elegem. Sarei i s-a atras atentia ca a ras (Geneza 18:15), nu pentru a fi criticata, ci pentru a 0 ajuta sa treaca de la Indoiala la buc~rie.ln felul acesta, de fiecare data cand II striga pe fiul ei pe nume,l~i amintea ca Dumnezeu ne poate conduce de la Indoiala si necredinta la credinci. , , , inchinare - multumire , a. pentru ca Dumnezeu ne-a smuls cu mana puternica dintr-o via~a de pacat (Efeseni 2:1-7). b. pentru Indurarea ~i bunatatea Lui ve~nica (Psalmul 118:28,29). c. pentru ca are mila de slabiciunile noastre (Evrei 4:15). a. pentru ca de multe ori dorim sa ne ascundem slabiciunile (Galateni 2:11-18). b. pentru ca alergam mai degraba la oameni decat la Dumnezeu, atunci cand trecem prin Incercarile vie~ii (1 Samuel 27:1). Smerenie - marturisire Rugadune - mijlodre a. sa ne rugam pentru a accepta mai u~or schimbarile pe care Dumnezeu vrea sa Ie faca In via~a noastra (Fapte 10:13-16). b. sa ne rugam pentru transformarea cat mai grabnica a caracterului nostru (Romani 15:13). c. sa ne rugam pentru familiile tinere, adolescen~i, copii (3 loan 5). Joi: 8 ianuarie 2009 Ajungond, prin credinla, 1o limitele nOQstre Text biblic: "Prin credinla a adus Avraam jertfa pe Isaac, ccmd a fost pus la ,ncercare: el, ca':,e primise fagaduinlele cu bucurie, a adus jertfa pe singurullui flu! EI caruia i se spusese: " In Isaac vei avea 0 samanfa care-li va purta numeler~ Cad se gandea ca Dumnezeu poate sa ,nvie chiar 1i din mOrfi: 1i, drept vorbind, ca ,nviat din mOrfi I-a primit ,napoi'~ Evrei 11 :17-19. Text complementar: Evrei 11 :35-40 Gindul zilei: Am vorbit pana acum despre credin~a ca fiind modulln care intram Intr-o rela~ie cu Dumnezeu, ca fiind daruici de Dumnezeu ~i avand un rolln desfa~urarea planurilor lui Dumnezeu.Aceste lucruri ar putea Insemna ca via~a de credin~a este cu adevarat 0 ~inecuvantare; In termeni simpli, am putea spune ca cei credincio~i sunt ..avantaja~i" de credinp lor. In textul de astazi, Illndlnim pe Avraam chiar In timpulln care Dumnezeu i-a cerut sa-I sacrifice pe fiul sau. Cum a putut cere Dumnezeu a~a ceva? Pentru a ne lini~ti, trebuie sa adaugam faptul ca Dumnezeul Bibliei nici nu a inten~ionat un asemenea lucru inuman, prin contrast cu practicile pagane pe care Elle-a condamnat Intr-un mod continuu ~i vehement (Ieremia 7:30-31). ~i atunci, pentru ce a Ingaduit aceasta Incercare? Ceea ce pare de neln~eles astazi trebuie interpretat In lumina timpurilor respective, cand mul~i oameni sacrificau la idoli tot ceea ce aveau.Acesta este un semn al faptului ca devotamentul fa~a de Dumnezeul Adevarat, care este ~i Dumnezeul dragostei, nu duce la moarte, ci la via~. Ochii celor din jurul lui Avraam aveau sa se deschida fa¢ de adevaratul caracter al lui Dumnezeu, care vrea via~ ~i nu moartea. ~i, potrivit car~ii Evrei, lumii i s-a dat un semn allnvierii viitoare, care va avea loc Intr-o zi, prin Isus Hristos. Avand aceasta nadejde, nu mai sunt vai Intunecate sau situa~ii disperate, caci "Dumnezeu, care este credincios, nu va Ingadui sa fi~i ispiti~i peste puterile voastre; ci, Impreuna cu ispita, a pregatit ~i mij­ locul sa ie~i~i din ea, ca s-o pute~i rabda" (1 Cor. 10:13). Cu ajutorul acestei nadejdi, care, potrivit cu textul din Evrei 11 :13-16, este nadejdea slavei viitoare a lui Dumnezeu, mul~i credincio~i au putut sa reziste persecu~iei, avand certitudinea faptului ca devotamentul lor fidel ~i Increzator In Dumnezeul adevarat nu Inseamna pierderea vietii slava ~i dragostea lui Dumnezeu. (via~a cu "avantaje"), ci mai degraba gasirea vie~ii ve~nice, In inchinare - multumire , a. pentru d Dumnezeu I~i impline~te intotdeauna promisiunile (Evrei 6:16-20). b. pentru d prin credin~a suntem urma~i ai lui Avraam (Romani 4:9-12; Galateni 3:29). c. pentru nadejdea invierii ~i a vietii ve~nice (Efeseni 2:6,7). Smerenie - marturisire a. pentru ca, de multe ori, privim incercarile vie~ii ca fiind imposibil de depa~it prin credin~a (2 Regi 7:1,2). b. pentru ca, de multe ori, datorita lipsei credin~ei, ne tulburam ~i devenim nelncrezatori (Psalmul 42:11). Rugaciune - mijlocire a. sa ne rugam sa fim ascultatori de Cuvantul lui Dumnezeu (Filipeni 2:13-16). b. sa ne rugam pentru cre~tinii persecuta~i (Fapte 12:5). c. sa ne rugam pentru cre~tinii bolnavi ~i In suferin~a (Iacov 5:13-15). Vineri: 9 ianuarie 2009 "Ofmd binecuvdntarea mai departe" Text biblic: "Prin credinfo a dot Isaac lui lacov 1i Esau 0 binecuvontare, care avea in vedere lucrurile viitoare. Prin credinto lacov, cond a murit, a binecuvontat pe (iecare din (iii lui losi(, 1i "s-a inchinat, rezemat pe vorful toiagului sou". Prin credinto a pomenit losi(, cond i s-a apropiat sfor1itul, de ie1irea (iilor lui Israel din Egipt 1i a dot porunci cu privire 10 oasele sale. Prin credinfo a fost ascuns Moise trei luni de porinfii lui, cond s-a noscut: pentru co vedeau co era frumos copilul1i nu s-au lOsat inspoimontafi de porunca imporatului" Evrei 11 :20-23. Text complementar: Psalmul 78:1-8 Gandul zilei: leri am vorbit despre nadejdea credin~ei, via~a ve~nica.Aceasta trebuie sa fie sursa adevarata a nadejdii. In contrast cu parerea majorita~ii, nadejdea biblid nu evita lumea, ci, dimpotriva, Ii izbave~te pe oameni de frica mo~ii (compara Evrei 2:14-15). Oricat ar suna de paradoxal, aSigurarea pentru viap ve~nica face posibila modelarea acestei vie~i ~i umplerea ei cu speranp ce trece dincolo de genera~ia actuala: "Cine se teme de Domnul are un sprijin tare in EI, ~i copiii lui au un loc de adapost la EI" (Proverbe 14:26). Aceasta a fost certitudinea lui Avraam si ea ar trebui sa ne inspire si pe noLAsadar noi, crestinii, nu ar '" , trebui sa ne plangem de "vremurile care se deterioreaza" (istoric vorbind, este 0 gre~eala sa facem acest lucru, pentru ca multe lucruri s-au imbunatatit si continua sa se imbunatateasca In aceasta viata). Oare chiar nu vedem ca nemultumirea intuneca orizont~rile copiilor nostri? Oamenii mari ai credintei n~-si faceau , , , , iluzii, nu se a~teptau ca posibilita~ile vietii viitoare sa vina din "progresul" societa~ii; mai degraba priveau la Dumnezeu, care dadea forma si continut vietii lor.Acest Dumnezeu avea sa fie la fel si pentru copiii lor! , , , , Ar trebui, deci, sa ne dorim sa dezvoltam ~i sa pastram 0 cultura a binecuvantarii prin credinta. Sa ne rugam cu credinta pentru copiii no~tri ~i pentru genera~iile viitoare. Sa-i Incurajam sa se increada In Dumnezeul "nostru", care-i poate binecuvanta ~i Ie poate netezi drarile vie~ii chiar mai mult decat a facut-o pentru noi, in bunatatea Sa. inchinare - mul~umire a. pentru d Dumnezeu ramane credincios, chiar ~i atunci cand noi nu ramanem (2 Timotei 2:13). b. sa-L laudam pentru d se comporta cu noi ca un Tata credincios (Psalmul 103:13-17). c. pentru exemplul pe care ni I-au lasat inainta~ii no~tri In credin~a (Evrei 11 :39,40). Smerenie - marturisire a. pentru d de multe ori neglijam sa Ie vorbim copiilor no~tri des pre credin~a (1 Samuel 2:29). b. pentru preocuparea excesiva de lucrurile acestei lumi (1 loan 2:15-17). Rugadune - mijlodre a. pentru Alianta Evanghelica din Romania (2 Corinteni 2:14-16). b. pentru familiile evangheli~tilor ~i misionarilor (Psalmul 37:25). c. pentru Invatatorii de ~coala duminicala (Proverbe 22:6). Sambata: 10 ianuarie 2009 " Traind consecvent~~ Text biblic: "Prin credinfa Moise, cand s-o facut more, n-o vrut sa fie numit fiul fiicei lui Foroon, ci a vrut moi bine sa sufere impreuna cu poporul lui Dumnezeu decat sa se bucure de placerile de 0 clipa ole pacotului. EI socotea ocoro lui Hristos co 0 moi more bogafie decat comorile Egip­ tului, pentru ca oveo ochii pironiJi spre raspliitire. Prin credinfa a parasit el Egiptul, fara sa se teoma de mania imparotului; pentru ca a ramos neclintit, co ~i cum or fi vazut pe eel ce este nevazut. Prin credinJa a praznuit el Po~tele ~i a facut stropireo sangelui, pentru co Nimicitorul celor ,ntai nascufi sa nu se otinga de er~ Evrei 11 :24-28. Text complementar: Romani 12:1-2 Gandul zilei: leri ne-am gandit la credinta ~i binecuvantarea parin~i1or care lucreaza In via~a copiilor.Textul de astazi este un exemplu c1asic al acestei binecuvantari care se vede In practica. Citim despre un om care a fost despartit de casa parintilor sai la 0 varsta foarte frageda si care a crescut Intr-un mediu strain. " " , I~i pierde acest om sensul direqiei? Nu, deloe! Dimpotriva, el recunoa~te contrastul puternic dintre confortul ~i luxul exterior, ~i puterea spirituala a trecutului sau. Am putea crede ca 0 persoana, care a devenit Intamplator parte din familia regala, ar profita de orice oportunitate care se ive~te. Dar In realitate acest om (a carui via~a este invidiata de mUlti) In~elege goliciunea stralucirii si a frumusetii de 0 c1ipa a lumii. EI nu gaseste adevarata viaci acolo, ci In che­ marea poporului sau '- un popor 'chemat sa aiba parta~ie cu Du~nezeu Inca din 'vremea lui Avraam. Sa apartina acestui popor, sa devina parta~ la promisiunile primite de el - aceste lucruri devin scopul lui de a trai si lucrul care-i caracterizeaza toata viata, desi drumul urmat avea sa-I coboare social si , , ., , economic, sa-I faca parta~ la suferin~a ~i asuprire, ca In cele din urma, prin voia Domnului, sa-I conduca la libertate. Moise nu s-a lasat In~elat de posibilitatile de la orizontul vietii sale. Dimpotriva, el s-a Intors Inapoi. la radacinile sale. Din acest motiv, viata lui a putut fi modelata de prezenta lui Dumnezeu.Ascultarea fata , , , de Dumnezeu I-a eliberat de teama ~i de dependenp de oamenii a caror favoare nu aduce viata. EI ~i-a gasit adevarata casa: acele radacini din care curge puterea de via~a. inchinare - multumire , a. pentru ca Dumnezeu prive~te cu Ingaduinta la slaba noastra credin~ (Evrei 4:15,16). . b. pentru calauzirea ~i ocrotirea oferita In toate Imprejurarile vietii (Romani 8:37-39). c. pentru harul de a fi Impreuna lucratori cu Dumnezeu (1 Corinteni 15:10). a. pentru ca de multe ori am privit la "placerile de 0 c1ipa ale pacatului" ~i L-am pierdut din vedere pe Domnul Isus Hristos (Evrei 11 :25-26). b. pentru ca, din putina credinta, vrem ca Dumnezeu sa ne descopere tot viitorul (loan 21 :20-22; Fapte1:6-8). Smerenie - marturisire Rugaciune - mijlocire a. pentru a avea Incredere In Dumnezeu cum are un copilln tatal sau (1 loan 2:28). b. pentru to~i 'Invatatorii din Adunarile noastre afla~i in Sfaturile de Fra~i Zonale, Comitete Zonale, Consiliul National, Uniune (Efeseni 6:23,24). c. pentru conducerea tarii noastre (1 Timotei 2:1-4). uminica: 11 ianuarie 2009 "Privind in viitor" Text biblic: "Prin credinla au cazut zidurile lerihonului, dupa ce au fost ocolite ~apte zile. Prin credinla n-a pierit curva Rahav impreuna cu cei razvratili, pentru ca gazduise iscoadele cu bunavoinla" Evrei 11 :30-31. Text complementar: Evrei 12: 1-3 Gandul zilei: Cucerirea lerihonului de catre losua nu este 0 tema simpla. Este Dumnezeu partinitor? Este nevoie ca un popor sa cada, pentru ca un altul sa primeasca 0 ~ara? Privind la Geneza 15:16, ni se ofera 0 perspectiva mai adanca: In zilele lui Avraam, pacatul Amori~ilor "nu I~i atinsese Inca varful", dar In zilele lui losua, da. Judecata lui Dumnezeu asupra Canaani~ilor,comparati cu caderea Sodomei, se dovede~te a fi judecata lui Dumnezeu asupra unei lumi "coapte" pentru judecata. Dar Dumnezeu nu vrea ca pacato~ii sa moara, ci ca ei sa se pocaiasca ~i sa traiasca (Isaia 18:31-32). Exemplullui Rahav arata ca pana ~i In loculln care se revarsa judecata lui Dumnezeu exista posibilitatea de C! te pocai ~i a fi mantuit. Domnul Isus a spus odata ca este mai probabil ca prostituatele sa intre In Impara~ia lui Dum­ nezeu decat cei care se socotesc singuri neprihani~i (Matei 21 :31-32).A~a stau lucrurile ~i aicL Rahav simte c1ar ca venirea israeli~ilor este judecata lui Dumnezeu asupra ora~ului ei decazut ~i actioneaza ca atare. De aceea, ceilalti locuitori ai lerihonului sunt numiti "neascultatori" - 0 indicatie a faptului ca nu au In~eles semnele ti~pului pentru salvarea lor. S-ar put~a sa ne poticnim de "minci~na alba" spusa de Rahav (Iosua 2:4-6), dar marturisirea ei clara cu privire la calea lui Dumnezeu i-a oferit un loc de cinste In cartea Evrei, printre "Eroii Credin~ei". Cel ce crede ca acest text din Vechiul Testament pare sa contrazica dragostea lui Dumnezeu, ar trebui sa citeasca loan 3:36: "Cine crede In Fiul, are viata vesnica; dar cine nu crede In Fiul, nu va vedea via~, ci mania lui Dumnezeu ramane peste el". ~i In Noul Testament, judecata lui Dumnezeu este fundalul izbitor al dragostei Sale, acea dragoste care ne poate proteja de manie ~i judecati, prin Isus Hristos (com para cu Romani 5:8-10). Povestirea lui Rahav, In contextul ei istoric, este un exemplu al realita~ilor exterioare pentru noi, cei care suntem In Hristos.Ar trebui sa lasam orice nelegiuire ~i pacat al acestei lumi ~i sa cautam salvare In Isus Hristos. inchinare - multumire a. pentru viap n~ua In Domnul Isus Hristos (2 Corinteni 4:10). b. pentru nadejdea Invierii (1 Corinteni 15:19,20). c. pentru Indurarea Sa cea mare (Efeseni 1:3-14). Ruga-ciune - mijlocire a. pentru noi lucratori In ogorul Evangheliei (Luca 10:2). b. pentru cre~tinii din Romania, sa aiba 0 marturie vie (Romani 1'8). c. pentru unitatea credincio~ilor evanghelici (loan 17:20,21). ALIA TA EVANG ELiCA E ROPEANA , Ap AMANA DE RUGACIUNE pe tru nul 2009